ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
public information
საჯარო ინფორმაცია
კატეგორიის დასახელება განახლების თარიღი
1. ზოგადი ინფორმაცია განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
2. საჯარო ინფორმაციის გვერდი განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
3. საკადრო უზრუნველყოფა განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
4. შესყიდვები და პრივატიზება ქვეყნდება კვარტალურად
5. ფინანსები და ხარჯთაღრიცხვა ქვეყნდება კვარტალურად/ყოველწლიურად
6. სამართლებრივი აქტები ქვეყნდება ძალაში შესვლიდან 10 დღეში
7. სხვა საჯარო ინფორმაცია განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
ფაილის დასახელება განახლების თარიღი