ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
რეფორმები
სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურში განხორციელებული და მიმდინარე რეფორმები

რეფორმის ფარგლებში:

 • 40-მდე კანონში შევიდა ცვლილება და დაიწერა ერთი ახალი კანონი - სპეციალური პენიტენციური სამსახურის შესახებ.
 • ლიკვიდირებულ იქნა სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი და მოხდა მისი ინტეგრაცია სამინისტროში.
 • სამინისტროს შიდა სტრუქტურა ორ ნაწილად გაიყო: სამოქალაქო სამსახური და სპეციალურ პენიტენციური სამსახური. გაიმიჯნა სამოქალაქო თანამდებობების და სპეციალური წოდების მქონე პერსონალი.
 • გადაიჭრა დაწესებულებების გადატვირთულობის პრობლემა, გაუმჯობესდა პატიმართა უფლებრივი მდგომარეობა.
 • მსჯავრდებულთა საცხოვრებელი ფართობი 2 კვ.მ-დან 4 კვ.მ-მდე გაიზარდა.
 • საქართველოს სახალხო დამცველსა და პრევენციის ჯგუფის წარმომადგენლებს 2016 წლის 1 სექტემბრიდან პენიტენციურ დაწესებულებებში ფოტოგადაღების უფლება მიენიჭება.
 • შემუშავდა და დაინერგა სასჯელის ინდივიდუალური დაგეგმვის პროგრამა, რაც მსჯავრდებულთა წარმატებული რეაბილიტაციისა და დანაშაულის პრევენციის ერთ-ერთი ძირითადი წინაპირობაა.
 • ნახევრად ღია და დახურული ტიპის დაწესებულებებს დაემატა ორი ახალი დაბალი და განსაკუთრებული რისკის დაწესებულებები.
 • შემუშავდა და დაინერგა მსჯავრდებულთა რისკების მიხედვით შეფასებისა და გადანაწილების სისტემა.
 • გაიზარდა ნახევრად ღია დაწესებულებაში მყოფ პატიმართა პაემნების რაოდენობა. ასევე, გაფართოვდა მნახველთა წრე.
 • სოციალურად დაუცველებისთვის ხანგრძლივი პაემანი უფასო გახდა, არასრულწლოვანთა ხანგრძლივი პაემნის ღირებულება განახევრებულია.
 • არასრულწლოვანთა სპეციალური დაწესებულება ტრანსფორმირდა სარეაბილიტაციო დაწესებულებად. არასრულწლოვნებისთვის წახალისების ფორმები გაფართოვდა.
 • გამოიცა მსჯავრდებულთა სამეურნეო სამუშაოებში დასაქმებისა და მათი შრომის ანაზღაურების საკითხების მომწესრიგებელი დოკუმენტი.
 • გამოიცა ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა მიმართ გამოსაყენებელი სპეციალური საშუალებების მომწესრიგებელი ბრძანება. დაზუსტდა სპეციალური საშუალებების გამოყენების გარემოებები და საფუძვლები. სამოქალაქო სექტორთან კონსულტაციებისა და მათი რეკომენდაციების გაზიარების შედეგად, სამინისტრომ უარი თქვა ელექტროშოკის გამოყენებაზე.
 • მსჯავრდებულთან ვიდეოპაემანი გახდება უფასო.
 • მუშავდება მექანიზმი, რომლის საშუალებითაც ბრალდებულებს/მსჯავრდებულებს შესაძლებლობა ექნებათ გაყიდონ მათ მიერ შექმნილი ნივთები და მიიღონ შესაბამისი საფასური.
 • სასჯელაღსრულების სისტემის სოციალური სამსახური გარდაიქმნა სამოქალაქო ტიპის სამსახურად.
 • ევროპული გამოცდილების შესაბამისად იქმნება ციხეების ეტაპობრივი დეცენტრალიზაციის სამართლებრივი საფუძველი, იცვლება ციხის შიდა სტრუქტურა და მართვის წესი.
 • სამინისტროსთან შეიქმნა სპეციალური საკონსულტაციო საბჭო, რომელიც უზრუნველყოფს სამინისტროსა და სამოქალაქო საზოგადოებას შორის ეფექტიან დიალოგს.
 • შეიქმნა შიდა მონიტორინგის ეფექტიანი სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ ცალკეულ დარღვევებზე რეაგირებას, არამედ პრევენციულ სისტემურ მონიტორინგს.
 • გაძლიერდა სამინისტროს ადგილობრივი საბჭოების საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები და გაუქმდა სამინისტროს მუდმივმოქმედი კომისია .
 • 2017 წლის პირველ იანვრამდე სპეციალური პენიტენციური სამსახურის ყველა მოსამსახურე სავალდებულო გადამზადების კურსს გაივლის სახელმწიფოს ხარჯზე.
 • მოხდა უსაფრთხოების სამსახურების მოდერნიზაცია საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკის გათვალისწინებით, დაინერგა საქმიანობის ახალი მეთოდები.
 • შეიქმნა ძლიერი ანალიტიკური სამსახური, რომელიც უზრუნველყოფს სისტემაში სხვადასხვა ქვედანაყოფის მიერ შეგროვებული ინფორმაციის დამუშავებასა და ანალიზს.
 • გაძლიერდა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის მიმართულებები.
 • მნიშვნელოვნად შემცირდა ადმინისტრაციული წარმოების ვადები.
 • სამარტოო საკანში მსჯავრდებულის/ ბრალდებულის ყოფნის ვადა 20 დღიდან 14 დღემდე შემცირდა.
 • შემუშავდა და დამტკიცდა პენიტენციური ჯანდაცვის განვითარების 2014-2017 წლების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა.
 • პირველად პენიტენციური ჯანდაცვის სფეროში, შემუშავდა და დამტკიცდა სასჯელაღსრულების ჯანდაცვის სტანდარტი.
 • პენიტენციური ჯანდაცვის ბიუჯეტი100%-ით გაიზარდა.
 • განახლდა და დამტკიცდა ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა კვების ნორმები და სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმები, რომელიც 12 განსხვავებულ რაციონს აწესებს სხვადასხვა საჭიროების მქონე პატიმართა ჯგუფებისთვის, 3-ჯერადი კვებითი უზრუნველყოფის შენარჩუნებით.
 • გაუქმდა ე.წ. „ფუქსები“ და „კარანტინი“ და ამოქმედდა გონივრული მიღებისა და განთავსების თანამედროვე განყოფილება, სადაც ერთ სივრცეშია უზრუნველყოფილი უსაფრთხოების, სამედიცინო შემოწმების, ფსიქოსოციალური საჭიროებების შეფასებისა და კრიზისის მართვისთვის აუცილებელი ღონისძიებები.
 • სრული რეაბილიტაცია ჩაუტარდა ხუთ პენიტენციურ დაწესებულებას.
 • არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის საფუძველზე დაინერგა ახალი არასაპატიმრო სასჯელის სახე _ შინაპატიმრობა, რომელიც ინიშნება 6 თვიდან 1 წლამდე ვადით, ნაკლებად მძიმე დანაშაულის ჩამდენ პირთა მიმართ.
FaceBook Twitter