ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
sps.gov.ge
საჯარო ინფორმაცია
კატეგორიის დასახელება განახლების თარიღი
1. ზოგადი ინფორმაცია განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
2. საჯარო ინფორმაციის გვერდი განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
3. საკადრო უზრუნველყოფა განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
4. შესყიდვები და პრივატიზება ქვეყნდება კვარტალურად
5. ფინანსები და ხარჯთაღრიცხვა ქვეყნდება კვარტალურად/ყოველწლიურად
6. სამართლებრივი აქტები ქვეყნდება ძალაში შესვლიდან 10 დღეში
7. სხვა საჯარო ინფორმაცია განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
საჯარო ინფორმაცია არის ოფიციალური დოკუმენტი (მათ შორის, ნახაზი, მაკეტი, გეგმა, სქემა, ფოტოსურათი, ელექტრონული ინფორმაცია, ვიდეო და აუდიო ჩანაწერები), ანუ საჯარო დაწესებულებაში დაცული, აგრეთვე საჯარო დაწესებულების ან მოსამსახურის მიერ სამსახურებრივ საქმიანობასთან დაკავშირებით მიღებული, დამუშავებული, შექმნილი ან გაგზავნილი ინფორმაცია, ასევე საჯარო დაწესებულების მიერ პროაქტიულად გამოქვეყნებული ინფორმაცია;